Zvannieku biedrība

Zvannieku kopienu un Garīgās atveseļošanās centru uztur Zvannieku biedrība, kas dibināta jau 2002. gadā. Biedrība darbojas bērnu un ģimeņu tiesību aizsardzības jomā, cieši strādājot ar valsts iestādēm, mēģinot ietekmēt likumdošanas procesu par labu bērnu un ģimeņu tiesību un interešu aizstāvībai. Zvanninieku biedrība ir nevalstiska brīvprātīgo apvienība, tā nav valsts organizācija un nesaņem no valsts nekādu finansiālu atbalstu. Biedrības ienākumus galvenokārt sastāda privātpersonu un juridisku personu ziedojumi. Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 16.06.2005. lēmumu Nr.224, Biedrībai “Zvannieku mājas” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ziedojot biedrībai „Zvannieku mājas” uzņēmumi ir tiesīgi saņemt nodokļu atvieglojumus.
Biedrības statūti un vēsture
2002.gadā tika nodibināta sabiedriska organizācija Mātes un bērna atbalsta fonds “Zvannieku mājas”.
Sakarā ar pārreģistrāciju, no 18.04.2005. fonds ir pārtapis par biedrību “Zvannieku mājas”, Reģ. Nr. 40008070557, Juridiskā adrese: Anglikāņu iela 2a, Rīga, LV – 1050.
Saskaņā ar statūtiem, biedrības mērķi ir:

  • psiholoģiskas, finansiālas vai juridiskas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam, pusaudzim vai mātei ar bērnu, risinot sociālos, veselības, izglītības un ar emocionālu un materiālu labklājību saistītus jautājumus;
  • psiholoģiskās, sociālās un finansu palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam, atrodot viņam audžu ģimeni, aizbildni, potenciālu adoptētāju vai vienkārši uzticības personu;
  • palīdzēt mātei veidot attiecības, uzņemties atbildību un atbalstīt centienus iegūt izglītību un arodu, lai veicinātu viņas integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū, kā arī palīdzēt atjaunot pārrautās psiholoģiskās vai juridiskās saites starp māti un bērnu;
  • ģimeniskas vides veidošana bērnunama audzēkņiem, mācot viņiem uzņemties rūpes un apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās iemaņas; * sociālās labklājības celšana sociāli mazaizsargātajām augstāk norādītajām personām;
  • sociālā aprūpe ar un bez izmitināšanas;
  • mātes izglītošana bērna aprūpes un rehabilitācijas jomā;
  • organizēt dažādas palīdzības saņemšanu;
  • izveidot atbilstošu vidi un mikroklimatu, kas maksimāli pietuvināts ģimenes modelim;
  • izveidot pastāvīgi darbojošos speciālistu komandu, kas nodrošina mājas vides izveidošanu un profesionālas palīdzības sniegšanu;
  • piedāvāt konsultācijas ar mācītāju vai citu speciālistu.

Biedrības „Zvannieku mājas” valde sastāv no 5 cilvēkiem – valdes priekšsēdētājas Sandras Dzenītes-Cālītes un valdes locekļiem – Jura Cālīša, Sarmas Annas Eglītes, Lindas Baļčūnes un Līgas Rodes.
Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 16.06.2005. lēmumu Nr.224, Biedrībai “Zvannieku mājas” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ziedojot biedrībai „Zvannieku mājas” uzņēmumi ir tiesīgi saņemt nodokļu atvieglojumus.